1er.- ENTREVISTA AMB PARES:

     - Sense cap compromís
     - Per informar com treballem i els pares aportin informació sobre les característiques del seu fill/a

2n.- DIAGNÒSTIC:  

     - Proves d’Aptituds Acadèmiques de: Comprensió, lògica, concentració, memòria, espacial i numèrica
     - Qüestionari/entrevista de Tècniques i Hàbits d’estudi
     - Exercici de Subratllat i Resum

3er.- NOVA ENTREVISTA AMB ELS PARES:  

     - Per comentar diagnòstic
     - Establir necessitats
     - Orientar
     - Establir nombre de sessions
     - Acordar horari

4rt.- ENTREVISTA AMB TUTOR i professors de l’alumne/a per obtenir més informació i treballar conjuntament.

5è.- SESSIONS AMB L’ALUMNE, fent pràctiques de les tècniques a assolir a partir del que estigui estudiant en aquell moment.

6è.- INFORMACIÓ PERIÒDICA ALS PARES sobre l’evolució en l’adquisició dels aprenentatges.